BRC/תקנים ורישיונות

 – BRCתקן אירופאי לניהול בתי אריזה ומפעלי מזון

מבטיח מניעת חדירת סיכונים לתוצרת המזון(מזהמים, כימיים וביולוגיים) – רמה גבוהה של בקרה ובטיחות מזון למגוון סוגי מזון פתוח וחשוף.

מערכת בקרת סיכונים HACCP (ניתוח, זיהוי, ואפיון סיכונים)

9001-1-15-iso-page-001-custom 9001-1-15-iso-page-002-custom cu829391brc201301-140213060734-phpapp02-page-001-custom scanf001-140213061101-phpapp02-page-001-custom document-page-001-custom